Avoid UI Design

1. Sử dụng màu Black (#000000) trong Shadow

2. Sử dụng quá nhiều màu sắc

Nên sử dụng từ 1 – 3 màu.

3. Sử dụng quá nhiều spacing

4. Sử dụng quá nhiều font

Nên sử dụng tối đa 2 font

5. Tương phản quá kém

Nguồn: UI design