TABLE TRONG HTML

 

  • Định nghĩa:
  • Tag <table> được dùng để tạo một bảng HTML
  • Một tag <table> đơn giản có chứa một hoặc nhiều <tr>, <th><td>, trong đó:
  • <tr> xác định hàng của table.
  • <th> xác định phần tử tiêu đề của table.
  • <td> xác định phần tử nội dung của table
  • Một table phức tạp có thể bao gồm nhiều thành phần khác, gồm: <caption>, <col>, <colgroup>, <thead>, <tfoot>, và <tbody>.

 

  • Ví dụ: <Table> cơ bản

 

Ví dụ: dùng thuộc tính cellspacing

Ví dụ: dùng thuộc tính cellpadding

Ví dụ: hợp nhất 2 cột  colspan

  • Ví dụ: hợp nhất 4 hàng sử dụng rowspan

Ví dụ: sử dụng CSS border-collapse: collapse

Bài Tập:

Bài 1:

Hình Ảnh: Tải về

Bài 2:

Hình ảnh: [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/uc?id=13AvPuNTKovEpJ7NqcIuCCDLowG4xzK7l&export=download” title=”images_table.rar” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/x-rar” style=”download”]

Bài 3: